Els pronoms relatius

Feu clic en l'enllaç Els pronoms relatius.odt per veure el fitxer.