Fitxa pronoms febles i relatius

Feu clic en l'enllaç Fitxes pronoms febles.pdf per veure el fitxer.