Textos argumentatius, exemples.

Feu clic en l'enllaç Textos argumentatius.odt per veure el fitxer.