ELS TRIBUTS DE L'ACTIVITAT COMERCIAL

1. ELS TRIBUTS


ELS TRIBUTS

Mitjançant els Tributs les Administracions Públiques ( Administració de l'Estat, Comunitats Autònomes, Consells i Ajuntaments) obtenen els doblers que serveixen per fer la Despesa Pública: Educació, Sanitat, carreteres, etc.

  


Els Tributs es classifIquen en:

IMPOSTS

TAXES

CONTRIBUCIONS ESPECIALS