funcionament de la matèria

DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES


MATERIAL DIDÀCTIC

English For Life. Elementary. Oxford University Press.


CONTINGUTS

1) Saying hello and goodbye

2) Forms of address

3) Student jobs

4) Foreing Words in English

5) Families

6) Street signs

7) Makeover programmes

8) National Celebrations

9) Working hours

10) Theatres

11) School life

12) Medical signs

13) A gap year

14) Tipping

15) Clothes

16) At the post office

17) The weather

18) Metric and imperial measurements

19) Internet use

20) Animals


METODOLOGIA

Els alumnes seguiran un metodologia comunicativa basada en situacions reals, a partir de les quals es podran extreure elements de vocabulari i de gramàtica. Aquests elements es practicaran de forma que es podran aplicar a altres situacions similars.

El material didàctic està agrupat en cicles de quatre lliçons, disposats per habilitats lingüístiques: reading, writing, listening, speaking. Cada lliçó disposa d’uns objectius concrets i de uns estàndards avaluables específics, on es demostra la rellevància de la lliçó dins el món real. L’aprenentatge lingüístic competencial permet a l’alumne defensar-se en situacions comunicatives simples i reals, del tipus «Cóm saludar» (lliçó 4), «Cóm entendre els rètols del carrer» (lliçó 23), etc.


CRITERIS D’AVALUACIÓ

Els criteris de qualificació es realitzaran tenint en compte una avaluació continua i continuada de l'assoliment de les competències bàsiques.

Es realitzarà una observació sistemàtica de l'activitat de l'alumne dins la classe i freqüents exercicis orals i escrits, activitats d'auto i co-avaluació. Es realitzaran com a mínim dues proves escrites per avaluació.


ESTÀNDARDS AVALUABLES:

 1. Extreure informació global i específica de missatges orals i escrits.

 2. Participar en intercanvis orals breus sobre situacions quotidianes.

 3. Llegir individualment textos senzills i demostrar-ne la comprensió amb una tasca específica.

 4. Conèixer el vocabulari dels centres d'interès treballats.

 5. Emprar correctament el diccionari.

 6. Produir escrits sobre temes treballats.

 7. Aplicar correctament les estructures gramaticals treballades.

 8. Reconèixer els aspectes i elements socioculturals treballats.

 9. Adquirir un cert grau d'autonomia en l'aprenentatge de la llengua estrangera.

 10. Mostrar respecte per les visions culturals diferents a la pròpia.

 11. Lliurar les tasques amb correcció i bona presentació.

 12. Participar activament en les tasques encomanades.CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
READING
20%
WRITING 20%
LISTENING 20%
SPEAKING 20%
Feina a classe, quadern, actitud, deures
20%


MATÈRIA PENDENT:

Els alumnes amb l'assignatura d'anglès pendent s'hauran de posar en contacte immediatament amb el professor de l'any corrent, que indicarà el procés de recuperació a seguir, que és el següent:

Si un alumne/a aprova les dues primeres avaluacions del curs actual, automàticament se li aprova el curs anterior que tenia suspès. En cas contrari s'haurà de presentar a la primera convocatòria extraordinària que es durà a terme el mes d'abril, i / o bé a la segona convocatòria extraordinària del mes de setembre.

Darrera modificació: dijous, 10 desembre 2020, 15:24