Configuració del qualificador

5. Configuració d'opcions

El qualificador té moltes configuracions possibles. Si anam a l'opció Paràmetres de les qualificacions del curs, ens sortiran diferents opcions.


Figura 18: Configurar l'informe del qualificador
Aquí podrem configurar si volem valor reals, percentatges, número de decimals i moltes altres opcions. Podem configurar l'informe resum per a que es vegi la nota calculada només amb les activitats obertes. Al menú administració del curs, anam a configura el llibre de qualificacions i anam a la pestanya paràmetres de les qualificacions del curs. Una vegada allà modificam les següents opcions:


Figura 19: Configuració de l'informe resum
Si volem que a l'informe d'usuari també apareixin els comentaris que feim de les tasques, que si són molt llargs dificulten la visualització de l'informe. Per tant, convé ocultar-ho. Una altra opció, és que la d'eliminar la informació del segon quadre blau, "mostra la contribució al total del curs", una informació poc útil i que pot crear confusió.Finalment, el tercer requadre blau, assenyala una opció que permet que  si tenim elements ocults pels estudiants, aquests no es tenguin en compte per a la mitjana en cap cas. S'ha activar aquesta opció que veis a la imatge.


Figura 20: Configuració de l'informe d'usuari