Imprimeix el llibre sencerImprimeix el llibre sencer

Configuració del qualificador

lloc: IES Santa Margalida
Curs: FORMACIÓ: CURS MOODLE 2020-2021
Llibre: Configuració del qualificador
Imprès per: Usuari convidat
Data: dissabte, 15 juny 2024, 09:43

1. Categories i ponderacions per ensenyament

L'eina qualificacions serveix pel professorat, per ordenar i obtenir les mitjanes ponderades de totes les activitats i exàmens, i per a l'alumnat per veure les notes d'aquestes i veure el seu progrés. Per tant, abans de començar hem de tenir clar l'esquema de ponderacions dels nostres ensenyaments. Així, per exemple, aquí tenim:


1.1. Categories. Ponderacions dels elements.

Un exemple aplicat és el cas de batxillerat a distància on tenim el següent esquema que ens ilustra el que haurem de fer:


Figura 1: Esquema de les categories del qualificador a batxilleratIMPORTANT

A més de les ponderacions de les categories, s'ha de establir les ponderacions dels elements que hi ha dins les categories. Per exemple, dins la categoria activitats online tendrem les diferents activitats, on haurem d'establir una ponderació relativa entre elles, és a dir, si valen el mateix, si unes valen el doble que les altres.....A la imatge de la figura 2 veim com s'han creat dues categories dins el qualificador, una per a les activitats online, que val un 30% (fletxa blava), i una per als exàmens (fletxa vermella), que val un 70%. Cada elements de cada categoria val el mateix en aquest cas, però podem donar-li diferent pes si volem. Finalment obtenim les mitjanes de cada categoria (color vermell) i d'ambdues categories(color groc) amb la ponderació que hem establert.Figura 2: Exemple de categories creades

2. Visualització de les qualificacions (informe del qualificador)

Si anam al qualificador i al menú Vista triam l'opció "Informe del qualificador, ens sortiran tots els alumnes i les seves notes amb les mitjanes calculades segons la ponderació establerta.


Figura 3: Informe del qualificadorSi clicam damunt els signes que hi ha al costat de les categories (Biologia, Activitats online 30% i exàmens 70%) podrem veure les categories diferents visualitzacions amb diferents estats d'agregació. Per exemple si clicam damunt el signe més de la categoria exàmens ens apareix la següent visualització.(figura 4)


Figura 4: Vista completa de la categoria exàmensSi clicam sobre el llapiç, (figura 5), podem veure totes les notes d'una activitat o categoria  o d'un alumne i les podem canviar en qualsevol moment. També hi podem anar directamente a través de l'informe de vista única.


Figura 5: Vista únicaAixí, per exemple, si clicam la fletxa de l'esquerra obtenim la següent visualització. Veim que ens surten totes les activitats i exàmens qualificats, podent modificar la nota manualment. No és recomanable canviar la nota de les activitats ja avaluades, això es denomina un rectificat i pot donar lloc a que el qualificador deixi de calcular de forma automàtica, especialment si el rectificat es fa d'una categoria.


Figura 6: Informe de vista única

3. Configuració del qualificador

Per configurar el qualificador hem d'anar al menú qualificacions que es troba dins l'apartat navegació de cada matèria. Una vegada allà hem d'anar al menú  "Configuració". A la part d'abaix surten varis botons, un d'ells és per afegir categories. Afegim dues categories, una per activitats i l'altre pels exàmens. Una vegada allà hem d'anar a l'opció Edita i configurar les diferents opcions de les categories creades i de la categoria mare, aquesta categoria té el nom de la matèria.


Figura 7: Configurar el qualificador

Figura 8: Crear una categoriaImportant

Opcions recomanades de configuració de les categories:

  1. El tipus de càlcul mitjana ponderada de les qualificacions, però existeixen altres configuracions.
  2. Exclou les qualificacions buides està desactivat, això significa que totes les activitats o elements de qualificacions buits computen com a zero, però existeix una opció alternativa.
  3. Les activitats se'ls assigna el rang 0-10, però existeixen altres configuracions.Figura 9: Configuració de la categoriaIMPORTANT

Als diferents elements que tenim dins el qualificador hem de posar el pes que ha de tenir, tant a la categoria, com als elements que hi ha dins la categoria. Podem veure això a la imatge 10, pes de les categories, pes de les activitats i pes dels elements de qualificació.a) Pes de les categories

  

b) Pes de les activitats online

  

c) Pes del elements que representen els exàmens

  

Figura 10: Configuració de les ponderacions o pesos.


Vídeo. Configuració del qualificador

3.1. Introduir una activitat dins els qualificador

Important

Per introduir una activitat/examen dins el qualificador, hem de fer-ho quan configurem l'activitat, ja sigui un qüestionari o una tasca.Així, en el cas d'una activitat com una tasca, a l'apartat qualificació, tenim un subapartat que es diu categoria de la qualificació. Si prèviament hem creat les categories , aquí ens sortiran les categories creades i seleccionarem la corresponent.a) Introducció d'una tasca dins una categoria

  

b) Introducció d'un qúestionari dins una categoria