Configuració del qualificador

2. Visualització de les qualificacions (informe del qualificador)

Si anam al qualificador i al menú Vista triam l'opció "Informe del qualificador, ens sortiran tots els alumnes i les seves notes amb les mitjanes calculades segons la ponderació establerta.


Figura 3: Informe del qualificadorSi clicam damunt els signes que hi ha al costat de les categories (Biologia, Activitats online 30% i exàmens 70%) podrem veure les categories diferents visualitzacions amb diferents estats d'agregació. Per exemple si clicam damunt el signe més de la categoria exàmens ens apareix la següent visualització.(figura 4)


Figura 4: Vista completa de la categoria exàmensSi clicam sobre el llapiç, (figura 5), podem veure totes les notes d'una activitat o categoria  o d'un alumne i les podem canviar en qualsevol moment. També hi podem anar directamente a través de l'informe de vista única.


Figura 5: Vista únicaAixí, per exemple, si clicam la fletxa de l'esquerra obtenim la següent visualització. Veim que ens surten totes les activitats i exàmens qualificats, podent modificar la nota manualment. No és recomanable canviar la nota de les activitats ja avaluades, això es denomina un rectificat i pot donar lloc a que el qualificador deixi de calcular de forma automàtica, especialment si el rectificat es fa d'una categoria.


Figura 6: Informe de vista única