Ajuda: «Cerca cursos»

Fomentar l’esperit emprenedor i la iniciativa emprenedora per als alumnes de d'ESO va ser l’element clau en el Pacte Europeu per la Joventut, adoptat pel Consell Europeu en 2005. Se configura com un factor clau per al creixement, l’ocupació i la realització personal.

L’esperit emprenedor, segons la definició de la Comissió Europea, és l’habilitat d’un individu per a convertir idees en actes. Inclou la creativitat, la innovació i l’assumpció de riscos, però també la capacitat per a planificar i gestionar projectes per a assolir un objectiu o repte. Un concepte que va més allà de la matèria econòmica i que inclou un conjunt de competències, coneixements, actituds, qualitats, destreses i valors que mobilitzen les persones per a la aportació, com un valor afegit a la societat i assegurar un benestar de la comunitat.

Es recomana l'ús de metodologies actives i participatives com és l’aprenentatge basat en projectes, l’aprenentatge cooperatiu, de manera que es potenciï la motivació de l’alumnat fent-lo partícip del seu aprenentatge personal i en equip.

Així mateix, s’exigeix a l’alumnat la seva implicació, de manera que el professor sigui un guia de l’aprenentatge, capaç d’explicar conceptes, resoldre dubtes, mostrar-los recursos, etc. Intentaré sempre fomentar l’autonomia de l’alumnat per a què siga capaç de respondre eficaçment en el seu entorn.

Els continguts de la matèria d’Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial estan connectats amb les capacitats desenvolupades en altres àrees, per això els continguts de les altres assignatures han de servir com aportació per un nou l’aprenentatge competencial. Aquests continguts estan agrupats en tres blocs que permeten identificar els principals àmbits que componen l’àrea: autonomia personal, iniciativa emprenedora i innovació; projecte d’empresa i pla econòmic-financer.


Les primeres unitats estan enfocades cap el concepte d’autonomia personal, a la iniciativa emprenedora i a la innovació, dedicant una atenció especial a la carrera (itinerari) i projecte professional. El segon dels blocs introdueix l’eina del pla d’empresa com a instrument catalitzador d’una idea de negoci. Finalment, per acabar els alumnes aprofundiran en el projecte o pla d’empresa amb el pla econòmic i financer, aprofitant així de manera significativa els continguts i aprenentatges de l’àmbit econòmic i social d'altres cursos.


L’estudi de l’economia ajuda a percebre i conèixer el món que ens envolta i possibilita analitzar les relacions humanes des d’aspectes microeconòmics i macroeconòmics, així com aprofundir-hi, tenint en compte variables de l’entorn i, més concretament, les que afecten les Illes Balears. També facilita la comprensió de conceptes emprats de forma habitual en l’economia i en el món empresarial, potencia habilitats de raonament, abstracció i interrelació, i proporciona eines per examinar de forma crítica la societat que ens envolta. Tot això justifica la presència d’una assignatura com l’economia en l’educació secundària obligatòria.