Què és l'activitat econòmica ?

La satisfacció de les necessitats humanes obliga als membres de la societat a organitzar el que s’anomena l’activitat econòmica.

Aquesta activitat econòmica es pot dividir en dues parts: la producció i el consum.

  • la producció és la part de l’activitat econòmica dirigida a generar béns i serveis
  • el consum és l’ús que es fa d’aquests béns i serveis

De cada part de l’activitat econòmica s’encarrega un agent econòmic. Aquests agents econòmics són:

família

Les economies domèstiques: també anomenades famílies, són l’agent econòmic que du a terme la funció de consum dels béns i serveis produïts.

Les famílies han de decidir com distribuiran els seus ingressos entre els diversos béns i serveis que se li ofereixen per satisfer les seves necessitats.

D’altra banda, ofereixen els seus recursos productius (terra, capital, i sobretot treball) a les empreses.


Les empreses
: s’encarreguen de portar a terme la producció de béns i serveis.

Les empreses han de decidir quins béns elaboraran i quins mitjans utilitzaran per produir-los. Amb aquesta finalitat contracten treball a les famílies i compren altres factors com terra i capital.

Hi ha molts tipus d’empreses i molt diferents entre sí. Una de les possibles classificacions de les empreses fa referència al sector econòmic al que pertanyen:

  • empreses del sector primari: s’hi troben les empreses més relacionades amb el factor terra (agricultura, ramaderia, pesca, mineria, silvicultura...)
  • empreses del sector secundari: les més relacionades amb el factor capital (indústries de transformació i la construcció)
  • empreses del sector terciari: encarregades de oferir serveis a la societat, són les més relacionades amb el factor treball 

L’estat o sector públic: per estat hem d’entendre totes les administracions públiques (administració central, comunitats autònomes, ajuntaments) i els organismes que, dependents d’aquestes, realitzen les tasques que els són pròpies (empreses públiques i organismes autònoms).

Les funcions que du a terme l’estat com a agent econòmic no estan clarament definides ja que depenen de:

  • el tipus de sistema econòmic (economia planificada o economia de mercat)
  • el sistema polític del país o la ideologia del partit que en determinat moment governi

Malgrat això, hi ha un cert consens entre els economistes en el sentit que l’estat ha de complir funcions com:

  • establir el marc jurídic i institucional en què es desenvolupa l’activitat econòmica
  • establir la política econòmica del país
  • proveir de béns públics la societat

Darrera modificació: dijous, 30 setembre 2021, 08:34