Alumnes  2n Batxillerat 

Ajuda: «Cerca cursos»

L’assignatura d’història de la filosofia es presenta en continuïtat amb la filosofia de quart de l’educació secundària obligatòria i del primer curs del batxillerat i desenvolupa, des de la perspectiva històrica, les problemàtiques que es veuen en cursos anteriors.

Aquesta matèria posa els alumnes en contacte amb la història de les idees del pensament occidental, alhora que facilita els recursos necessaris per comprendre’n el desenvolupament i conèixer les relacions que s’estableixen entre aquestes idees. El coneixement de la història de la filosofia contribueix a l’educació de persones autònomes, amb capacitat de pensament crític i propi, i al desenvolupament personal i la formació de la pròpia identitat pel fet de plantejar als alumnes qüestions de significat profund sobre la seva pròpia existència i el marc social en què es troben, la qual cosa els proporciona més capacitat de participació en els canvis de la societat actual i en els processos socials, culturals i econòmics en els quals estan immersos. A més, contribueix activament a desenvolupar la capacitat d’aprenentatge, que permetrà als alumnes adquirir les competències i les habilitats necessàries per dur a terme activitats complexes, i la capacitat d’aprendre al llarg de tota la vida. Té en compte, doncs, els quatre principis de l’educació: universalitat, humanitat, civilitat i autonomia, per la qual cosa afavoreix una educació integral.


Lloc per cercar les respostes del workbook, penjar els writings i els projectes