Que pretenem amb aquest mòdul?

- Elaborar l'informe d'especificacions d'instal·lacions / sistemes obtenint les dades per a l'elaboració de projectes o memòries tècniques.

- Calcular les característiques tècniques d'equips i elements i de les instal·lacions, complint la normativa vigent i els requeriments del client.

- Configurar instal·lacions i sistemes d'acord amb les especificacions i les prescripcions reglamentàries.