L’electrotècnia és un mòdul suport, és a dir que dona resposta a la necessitat de proporcionar una adequada base teòrica i pràctica per la comprensió dels fenòmens elèctrics i electromagnètics que governen el funcionament de les instal·lacions i màquines elèctriques.