Configuració del qualificador

6. Ampliació. Fórmules

Podeu fer un ús avançat del qualificador introduint fórmules en el càlcul de la qualificació d'una categoria o de tot el curs.

Les funcions que podeu fer servir són les següents: 

  • average([ [item1] ]; [ [item2] ]…): Retorna la mitjana de la llista d'arguments.
  • max([ [item1] ]; [ [item2] ]…): Retorna el maxim dels valors en la llista d'arguments
  • min([ [item1] ]; [ [item2] ]…): Retorna el minim dels valors en la llista d'arguments
  • mod(dividend; divisor): Calcula el residu de la divisió
  • pi(): Retorna el valor del nombre Pi
  • power(base; power): Calcula la potència d'un nombre
  • round(number, count): Arrodoneix un nombre amb una exactitud donada
  • sum([ [item1] ]; [ [item2] ]…): Retorna la suma de la llista d'arguments
  • an asterisk (*) fa el producte de dos valors: [ [item1] ]*[ [item2] ]


Introducció d'una fórmula

Per introduir una fórmula heu d'editar el càlcul de la categoria en la vista del qualificador Inici | Curs | Administració de les qualificacions | Configuració | Categories i elements 

L'edició del càlcul de la categoria està en la columna d'accions | Edita, en la icona Calculadora. Per introduir una fórmula és necessari que els camps que es referencien tinguin un valor id. Si falta algun id el podeu afegir abans d'escriure la fórmula.
Figura 23: Introducció de l'ID de l'element
ALERTA

Les fórmules comencen per un signe = . La sintaxi de les fórmules del qualificador depen de la configuració de l'idioma del Moodle, en català el separador decimal és la coma i el separador d'elements de qualificació el punt i coma.
Figura 24: Exemple de fórmula


Càlcul condicional de qualificacions


ALERTA

A partir de la versió 3.6 ja es poden utilitzar el condicional if i a partir de la 3.7 or i and.  


EXEMPLE

El qualificador de batxillerat de l'IEDIB està configurat de la següent manera

 

Volem que la nota que surt a total exàmens sigui la nota més gran dels exàmens de l'avaluació ordinària (EXO) i de l'extraordinària (EXE), així podem aplicar la següent fórmula on EXO serà el Id de la categoria Nota exàmens maig i EXE l'ID de la categoria nota exàmens juny

=max([[EXO]];[[EXE]])