TASCA BASES COTITZACIÓ

En Pere fa feina de comercial i cotitza en el grup 5. Cerca a l'adreça: seg-social.es el tipus de cotització.

Calcular les bases de cotització i tipus de cotització corresponents al mes de març de 2021 sabent que ha rebut les següents retribucions:

    • Salari base.............................65 €/dia

    • Antiguitat..................................6% per quinquenni

    • Incentius................................7’8 €/dia

    • Hores extres ..........................6 hores a 12 €/hora

    • Despeses de manutenció .... 225 € (degudament justificats, corresponents a 5 dies de desplaçament a lloc de treball distint de l’habitual, sense necessitat de pernocta, dintre del territori nacional).

Percep anualment dues pagues extraordinàries, essent l’import de cadascuna de salari base+ antiguitat.