Alumnes  Batxillerat

Ajuda: «Cerca cursos»

La matèria de filosofia, per la radical actitud cognoscitiva que representa i la varietat de temes i aspectes dels quals tracta, proporciona un espai idoni per al desenvolupament integrat de les competències clau i els objectius d’etapa de batxillerat. En aquest sentit, la indagació entorn de problemes universals i fonamentals, com ara els referits a la naturalesa última de la realitat, la veritat, la justícia, la bellesa o la pròpia identitat i dignitat humanes, al costat de la reflexió crítica sobre les idees i pràctiques que constitueixen el nostre entorn cultural, serveixen, simultàniament, al propòsit de promoure la maduresa personal i social de l’alumne i al desenvolupament tant de la seva dimensió intel·lectual com d’aquells altres aspectes ètics, polítics, cívics, emocionals i estètics que configuren la seva personalitat.

Així, la matèria de filosofia té, en primer lloc, la finalitat d’oferir un marc conceptual i metodològic per a l’anàlisi de les inquietuds essencials i existencials de l’alumne de batxillerat, en el qual aquest pugui tractar personalment les grans preguntes i propostes filosòfiques i emprendre una reflexió crítica sobre el sentit i valor dels diferents sabers, activitats i experiències que configuren el seu entorn vital i formatiu. En segon lloc, l’educació filosòfica resulta imprescindible per al’articulació d’una societat democràtica entorn de principis, valors i pràctiques ètiques, polítiques i cíviques, la legitimitat i l’eficàcia precisen de la deliberació dialògica, la convicció racional i l’autonomia de judici dels ciutadans. La Filosofia, finalment, suposa també una reflexió crítica sobre les emocions i els sentiments, presents en tots els àmbits, des de l’estètica a la teorètica passant per l’ètica i, sovint, oblidats en els currículums.