Durant el curs de Tecnologies Aplicades pel 4t ESO s'estudiaran temes com

  • les Instal·lacions en Habitatges, desenvolupant els coneixements sobre els components que formen les diferents instal·lacions, entendre’n l’ús i el funcionament i afavorir el potenciament del concepte d’estalvi energètic.
  • la Electrònica analògica i digital.Tractarà sobre l’ús industrial i domèstic de diferents components electrònics. Permetrà als alumnes conèixer els components electrònics bàsics, així com fer simulacions per analitzar-ne el comportament en circuits electrònics senzills.
  • les Tecnologies de la informació i la comunicació. Desenvoluparà els continguts lligats a les diverses tecnologies de la informació i la comunicació, amb fil i sense fil. L'objectiu és l’adquisició de destreses en l’ús d’eines i aplicacions bàsiques per cercar, baixar, intercanviar i publicar informació.
  • el Control i la Robòtica, que fa referència a l’estudi de sistemes amb capacitat de regular el seu propi comportament basant-se en una programació prèvia. Permet aproximar diverses tecnologies entre si, com són l’electrònica, la mecànica i la informàtica, entre altres.
  • Pneumàtica i hidràulica. Estudia la tecnologia que empra l’aire comprimit i els líquids com a mode de transmissió de l’energia necessària per moure i fer funcionar mecanismes. Aquests continguts estan estretament relacionats amb els continguts d’electrònica i robòtica, ja que actualment la indústria fa servir robots pneumàtics o hidràulics controlats mitjançant dispositius electrònics.
  • Tecnologia i societat. Tracta d’entendre els aspectes socials del fenomen tecnològic, tant respecte dels seus condicionants socioeconòmics com de tot el que afecta les seves conseqüències ètiques, laborals i ambientals. Els alumnes reflexionen sobre els diferents avenços al llarg de la història i les repercussions econòmiques i mediambientals que tenen.