Hilfe für Kurse suchen

Professora: Mª Pilar Alfonso Ortiz

Al llarg dels dos trimestres d'aquest curs es farà un repàs de tots els nivells de la llengua: fonològic, morfològic, lèxis i semàntic. A més es prioritzarà la lectura i comprensió de textos de diferent tipologia i es treballarà la composició de textos adequats a les diferents situacions comunicatives.