Aquest mòdul professional conté la formació necessària per desenvolupar la funció d'intervenció/execució en la mediació comunicativa amb el col·lectiu de persones sordcegues, ja què permet adquirir coneixements sobre les funcions específiques del tècnic superior en mediació comunicativa, les característiques i necessitats d'aquest col·lectiu, els recursos de suport a la comunicació, les tècniques de guia-vident i les ajudes tiflotècniques i tecnològiques específiques de la comunicació i accés a la informació.

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per desenvolupar les funcions d'organització, intervenció/execució i avaluació dels processos de sensibilització i participació social de les persones sordes, sordcegues i altres col·lectius amb dificultats de comunicació.

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per dur a terme les funcions d'organització, intervenció i avaluació de la mediació comunicativa, ja què permet conèixer les estratègies i tècniques d'interpretació aplicades a la mediació.