UD tennis

Heu de desenvolupar una UD. Aquesta ha de constar de:

- Contextualització:  a quín grup va dirigit (característiques, nombre d'alumnes, nivell de joc, etc.), material i instal·lacions disponibles, objectius i avaluació.
Heu de crear 5 sessions per treballar els següents aspectes del tennis.

- Drive

- Revés

- Volea

- Remat

- Servei

La sessió s'ha de centrar (objectiu principal) en l'aspecte a treballar, tot i que es poden realitzar altres cops.

Aquestes sessions seran dutes a terme durant les nostres classes i han de tenir una durada de 60 minuts. 

Hi ha d'haver un escalfament, una part principal i una tornada a la calma o joc.

El nombre aproximat d'alumnes per sessió serà d'entre 4 i 6 alumnes per grup (dur preparades les adaptacions en funció del nombre d'alumnes)

S'haurà d'impartir una de les 5 sessions i aquesta serà avaluada pels propis companys, pel professor i per un mateix.

A més, el professor avaluarà la part escrita i entregada per l'alumnat.
Bona presentació, exercicis innovadors, sessió ben estructurada, objectius clars i realistes.

A la part pràctica hi haurà un sorteig amb l'ordre dels participants. Cada dimarts realitzaran la pràctica 8 alumnes i 4 els dijous. L'assistència no justificada el dia que correspon fer la pràctica comportarà 1 punt manco a la nota.

S'avaluarà de la part pràctica: la comunicació, la presentació de la sessió, l'organització i control del grup, el llançament de pilotes, el coneixement i domini dels conceptes de l'esport, els feedbacks als companys i l'actitud a la pista.

L'alumne s'ha d'encarregar d'entregar via moodle la UD i les sessions abans del dimecres 8 de maig a les 23.55. L'entrega posterior comportarà que la nota màxima a la que s'aspira és un 5.

A més, l'alumne ha de portar les sessions en paper per tal de desenvolupar-les a la pista (no es podrà emprar mòbil com a ajuda per recordar les sessions!)

Entregar en format PDF amb el següent nom d'arxiu: UdTennisLluísParpal.pdf