Aquest és l'espai virtual en que treballarem el mòdul d'atenció sanitària, del 2n curs del CFGM de Tècnic/a en Atenció a Persones en Situació de Dependència.

Tindreu al vostre abast els materials del curs: criteris de qualificació, apunts,  proves d'autoavaluació, rubriques, enllaços amb material d'ampliació o reforç...

Objectius del curs: 

- Obtenció d'informació de la persona al nostre càrrec, interpretar el pla de cures i saber omplir les fulles de registre. 

- Aplicar els procediments de neteja, desinfecció i esterilització de materials i utensilis d'ús comú en l'atenció sanitària. 

- Efectuar les diferents tècniques d'higiene personal en funció de les característiques de les persones dependents. 

- Conèixer els processos de recollida de mostres clíniques i analitzar els procediments de control / prevenció d'infeccions. 

- Analitzar els riscs ambientals i laborals associats a l'activitat professional, relacionant-los amb les causes que els produeixen, per a fonamentar les mesures preventives que s'han d'adoptar, i aplicar els protocols corresponents, per tal d'evitar danys en un mateix, en la resta de persones, en l'entorn i en el medi ambient. 

Benvinguts.

Aquí trobareu tots els documents (apunts, presentacions i articles) que anirem utilitzant al llarg del curs; també trobareu el calendari amb la data dels exàmens i de lliurament dels exercicis i activitats previstes. Amés, us servirà per fer el lliurament d'aquestes activitats i exercicis. 

Objectius del curs: 

- Realitzar la valoració inicial de l'assistència en una urgència describint el risc, recursos disponibles i tipus d'ajuda necessària. 

- Aplicar tècnniques de suport vital bàsic, describint-les i relacionant-les amb l'objectiu a assolir. 

- Aplicar procediments d'immobilització i mobilització de víctimes, seleccionant els mitjans materials y les tècniques. 

- Aplicar tècniques de suport psicològic i d'autocontrol a l'accidentat i acompanyants, describint i aplicant estratègies de comunicació adequades. 

La unitat familiar: concepte de familia, el cicle de vida familiar, crisis que afecten a la vida familiar, families multiproblemàtiques...

Models d'intervenció en famílies: valoració de la situació familiar, el pla de millora, aplicació i seguiment...

Unitats de convivència: centres residencials, recursos d'allotjament alternatiu, recursos intermitjos...

Intervenció en unitats de convivència.

La gestió de la unitat familiar i convivencial.

Intervenció en violència domèstica.

Atenció domiciliària: AVD, suport formal i informal, serveis d'atenció domiciliària, tasques domiciliàries, accés al servei....

El pla de treball: valoració de les necessitats, elaboració, aplicació i avaluació del pla de treball.

Administració d'una economia domèstica: pressupost familiar, taxes impostos, documentació domiciliària..

La compra i l'emmagatzamatge dels productes de la llar: etiquetatge.

Neteja i mateniment de la llar.

Neteja i manteniment de la roba: rentada, cura, planxada, organització d'armaris...

Alimentació i nutrició familiar: els nutrients, elaboració d'una dieta...

Tècniques bàsiques de cuina: higiene alimentària, tècniques culinàries, elaboració d'aliments...