Configurar ordinadors i equips informàtics, identificar els subsistemes que els componen, descriure’n les característiques i relacionar cada element amb les prestacions del conjunt.

Instal·lar i fer servir programari de propòsit general i d’aplicació i avaluar-ne les característiques i els entorns d’aplicació

 Utilitzar aplicacions informàtiques d’escriptori o web com a instruments de resolució de problemes específics.

Analitzar les principals topologies emprades en el disseny de xarxes d’ordinadors i relacionar-les amb l’àrea d’aplicació i amb les tecnologies emprades.

Analitzar la funció dels equips de connexió que permeten dur a terme configuracions de xarxes i la seva interconnexió amb xarxes d’àrea extensa.