Refleció sobre Valors ètics 

filosofia introduccio

La història del pensament occidental