CONTINGUTS DE LLENGUA CATALANA

Continguts de l'assignatura de Matemàtiques de 2n d'ESO: 

1a Avaluació

Tema 1: Enters i potències

Tema 2: Nombres racionals

Tema 3: Nombres decimals i sistema sexagesimal

Tema 4: Expressions algebraiques i polinonis

Tema 5: Proporcionalitat numèrica

2a Avaluació

Tema 6: Equacions de 1r grau

Tema 7: Sistemes d'equacions

Tema 8: Equacions de 2n grau

3a Avaluació

Tema 9: Funcions

Tema 10: Semblances i escales

Tema 11: Teorema de Pitàgores. Àrees de figures planes

Tema 12: Àrees de cossos geomètrics

Tema 13: Volum de cossos geomètrics

Tema 14: Estadística